27 kwietnia 2017

MODLITWA O UWOLNIENIE

W środę II Tygodnia Okresu Wielkanocnego czytany jest fragment Dziejów Apostolskich, który ukazuje uwolnienie Apostołów z więzienia, by mogli głosić słowo życia.

"Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia! Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował" (Dz 5,17-26).

Gdy proszę Pana o uwolnienie, czy jestem gotów podjąć się głoszenia Jego wielkich dzieł, Jego zbawienia, Jego Mocy i nadchodzącego sądu?

Jako ilustrację muzyczną do tego fragmentu chciałbym zaproponować Pieśń Dawida, zespołu Kelly Family.

25 kwietnia 2017

POŁOŻYĆ KRES ZŁU

Niedziela kończąca Oktawę Wielkanocy to Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Czym jest Boże Miłosierdzie?


Nie uważam, żebym był w stanie podać wyczerpującą odpowiedź na to pytanie, jednak chciałbym poruszyć kilka kwestii.

1. Boże Miłosierdzie to nadmiar miłości Boga do człowieka, nadmiar miłości Boga, który nie godzi się na utratę wieczną swoich stworzeń i dlatego przez Dzieło Zbawienia robi wszystko, co tylko jest możliwe, by dać nam życie wieczne.

2. Boże Miłosierdzie nie niszczy ludzkiej wolności.
Gdyby Pan Bóg chciał zbawić człowieka bez jego zgody, najprawdopodobniej nie wydawałby Swego Syna na Mękę i Śmierć; znalazłby On inny - mniej bolesny - sposób na zbawienie ludzi.

3. Miłosierdzie Boże nie polega na likwidacji grzechu, w sensie takim, że to co było zawsze uważane w Kościele za grzech, teraz w imię "miłosierdzia" przestaje być tak nazywane.

Miłosierdzie Boże jest nieskończone, jednak zakłada wolną decyzję człowieka o zerwaniu z grzechem, decyzję o odwróceniu się od grzechu.

4. Miłosierdzie Boże kładzie kres złu.
A człowiek, który doświadczył tego Miłosierdzia, może również uczestniczyć w przerywaniu łańcucha przemocy i zła.
Przykładem takiej postawy jest Lucia Vetruse.
Niżej przedstawiam fragment jej świadectwa

16 kwietnia 2017

ŚWIADEK ZMARTWYCHWSTAŁEGO - CHIARA LUCE

Poniższy film ukazuje życie młodej dziewczyny - Chiary Luce Badano - której losy są świadectwem wiary w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana Jezusa14 kwietnia 2017

NOC

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (...) A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. /Mt 27, 46.50/

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. /Łk 23,46/--------------------------------------------------------------------

Ogromne jest bohaterstwo tego człowieka, 
który, nie zaznawszy łaski, 
nie odszedł od Boga
i niesie krzyż cięższy od innych
- krzyż duchowej ciemności.

Mikołaj Wasiljewicz Gogol (1805 - 1852)

13 kwietnia 2017

EUCHARYSTIA
"Powody dla których chcecie
odciągnąć mnie od Komunii Świętej
są takimi samymi,
dla których ja tak często pragnę
przyjmować Ciało Pańskie.
Wiele rzeczy zaprząta moją uwagę,
ale właśnie przy Komunii Świętej
mogę zebrać swe myśli w medytacji.
Pokusy przychodzą często w ciągu dnia,
ale właśnie w Komunii Świętej znajduję moc,
by je pokonać.
Wielkie obowiązki wymagają mądrości i światła,
ale właśnie w Komunii Świętej
spotykam się z Chrystusem, by prosić o radę."

Tomas More (1478-1535)


12 kwietnia 2017

ZDRADA

Poruszające są fragmenty Ewangelii czytane w Wielki Wtorek (J 13,21-33.36-38) i Wielką Środę (Mt 26,14-25) - fragmenty mówiące o zdradzie Judasza, o zaparciu się Piotra Apostoła


Czy jestem wśród tych, którzy zdradzili?
Może niekoniecznie dokonało się to tak, jak zdradził Pana Jezusa Judasz.
Ale przecież zdradzić Pana można również własną LETNIOŚCIĄ:

Znam twoje czyny, że ani zimny, 
ani gorący nie jesteś.
Obyś był zimny albo gorący!
A tak, skoro jesteś letni
i ani gorący, ani zimny,
chcę cię wyrzucić z mych ust /Ap 3,15-16/


10 kwietnia 2017

TRIDUUM PASCHALNE - ZARYS

Czasem dobrze jest spojrzeć na całość wydarzenia, aby pełniej uchwycić sens poszczególnych części.
Dlatego chciałbym udostępnić schemat całego Triduum Paschalnego, z wyszczególnieniem najważniejszych elementów poszczególnych celebracji liturgicznych. Plik graficzny znajduje się tutaj.


09 kwietnia 2017

KAZANIA PASYJNE 2010 - KAZANIE OSTATNIE

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
Consummatum est (Wykonało się)


1. Tydzień temu:

  • Odrzucenie Boga kończy się zniszczeniem lub samozniszczeniem;
  • Chrystus umarł za nas gdyśmy jeszcze byli grzesznikami;
  • W św. Janie każdy kapłan został oddany Maryi w opiekę;
  • Każdy kapłan jest wezwany do opieki nad Kościołem, i to ma być przede wszystkim celem i motywem jego wytężonej pracy;
  • liturgia: cisza, zamyślenie, ale i wdzięczność: „Bo ukochał mnie i samego siebie wydał za mnie”.

2. Chrystus umiera na krzyżu. Umiera dość szybko. Powodem może wycieńczająca męka i droga krzyżowa.
W konsekwencji: nie łamią Mu goleni
(„W jednym i tym samym domu [pascha] winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz. Kości z niego łamać nie będziecie” /Wj 12,46/. „Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia. Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu” /Ps 34,21/) a Jego bok przebity przez żołnierza („Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym” /Za 12,10/).
Z przebitego boku Chrystusa wypływa krew i woda: znak, że rzeczywiście skonał. I św. Jan z naciskiem stwierdza, że tak było. Pisze tak: „Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli” /J 19, 33-35/.
Św. Jan podkreśla, że Jezus umarł rzeczywiście, że nie był tylko w letargu. Bo o prawdziwym zmartwychwstaniu można mówić wtedy tylko, gdy następuje prawdziwa śmierć.

08 kwietnia 2017

NA WIELKI TYDZIEŃ

U progu Wielkiego Tygodnia warto przypomnieć słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, wypowiedziane do kapłanów w czasie jego pielgrzymki do Polski:02 kwietnia 2017

KAZANIA PASYJNE 2010 - KAZANIE PIĄTE

Piąta Niedziela Wielkiego Postu
Droga i Śmierć1. Tydzień temu:
Starsi ludu skazali Jezusa Pana na śmierć, ale nie chcieli się skalać;
Piłat szuka prawdy, ale za mało jest wolny wewnętrznie, żeby za tą prawdą iść do końca;
tłum jest ślepy i w rękach tych, którzy tym tłumem manipulują, może stać się niebezpiecznym narzędziem nie tylko dla innych, ale także dla samego siebie;
relacja z Chrystusem i wspólnota wierzących – jedynym źródłem oparcia;

2. Jezus zostaje skazany po tym, gdy Piłat słyszy od arcykapłanów słowa: „Poza Cezarem nie mamy króla”.
Można powiedzieć: ironia historii, ironia losu.
Odrzucony został Ten, który przyszedł wybawić Izraela, Ten, który przez Symeona został nazwany: „Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Bożego – Izraela”.
Oczywiście przyszedł wybawić Izraela nie spod panowania okupanta, którym w tamtym czasie było Cesarstwo Rzymskie, ale spod panowania grzechu. A to przecież niewola o wiele głębsza.
Bo niewola polityczna – trwa najwyżej do końca życia doczesnego, natomiast niewola grzechu – nawet na całą wieczność.
I właśnie z tej niewoli Jezus – Król Izraela – przychodzi wybawić; i zostaje odrzucony;
Jedynym królem zostaje nazwany władca Rzymu, który za kilkadziesiąt lat zmiażdży Jerozolimę, do tego stopnia, że nie zostanie z niej kamień na kamieniu.
Tak kończy się odwrócenie się od Jedynego Boga!
To dlatego, po wielu przejściach Izrael – jeszcze starotestamentalny –  powie: „Asyria nie może nas zbawić” /Oz 14, 4/. Przymierza ludzkie są niezbędne, ale nie za cenę odwrócenia się od Boga!